آخرین خبر/ معترضین آمریکایی حلقه ای را در اطراف مسلمانان آمریکایی تشکیل دادند مسلمانان توانستند با اطمینان از صدها نفر محافظ در اعتراضات ضد نژادپرستی بروکلین نماز بخوانند و دعا کنند.