میزان/ حریم و بستر رودخانه آبعلی با دستور قضایی رفع تصرف شد.
فاطمه هاشمی