آخرین خبر/ پیوستن کادر درمانی میسوری به معترضان آمریکا