باشگاه خبرنگاران/ در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب هفته از اعتراضات آمریکا.