فرارو/ نبیل صابر ابوغبین خیاط 60 ساله در کارگاه خود در شهر غزه برای تولید ماسک از پارچه هایی که برای تولید چفیه بکار می رود استفاده می کند..