ایرنا/ مه در جاده خلخال - اسالم و خلق زیبایی دلپذیر