بیسیم چی/ تصویر بالا خودروهای نظامی آمریکایی در خاورمیانه برای کشتار مردم و غارت منابع منطقه...تصویر پایین همان خودروها در قلب آمریکا برای سرکوب معترضان آمریکایی...