فرارو/ علاقمندان به ورزش پارکور در شهر جنگ زده ادلب فعالیت های ورزشی خود را در میان خرابه های این شهر انجام می دهند. جوانان پارکورباز ادلب بدون درنظر گرفتن موانع دشوار ساختمان های ویران شده در میان ویرانه ها پرش های آکروباتیک انجام می دهند.