میزان/ بالا گرفتن اعترتضات ضد نژادپرستانه در سیاتل در پی کشته شدن جرج فلوید.