جماران/ قورباغه ها بر روی سر یک گاومیش در گوات سوئیس.