فارس/ سنگ‌ نوشته های بیستون بزرگترین سنگ‌ نوشته جهان، نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار سلسله هخامنشیان واقع در شهرستان بیستون در سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است.تا کنون ۲۸ اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی ایران و ۱۳ اثر همراه سنگ‌نبشته بیستون در ۸ ژوئیه ۲۰۰۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.