فرارو/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی به وضعیت نانوایان ایرانی و تولید نان پرداخته است.