ابنا/ در پی همه گیری بیماری کرونا در جهان و در اعتراض به پایین بودن حقوق و درخواست برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بیمارستان های دولتی، پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در "پاریس" پایتخت فرانسه تظاهرات کردند.