فارس/ بارش رحمت الهی و وجود آب کافی سبب شده تا مردم بخش ایرندگان با کشت برنج جلوه ای زیبا به طبیعت ببخشند.