فارس/ طالبی‌ یکی از محصولات تابستانه دشت ورامین است که در هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این دشت کشت می‌شود که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته، افزایش ۲۰۰ هکتاری داشته است. جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌کند امسال ۳۶۰۰ تن طالبی از مزارع ورامین برداشت شود.