میزان/ بیشتر حیوانات در طبیعت برای در امان بودن از کشته شدن توسط بقیه حیوانات خود را همرنگ و هم شکل محیط می‌کنند که در این گزارش آن‌ها را مشاهده می‌کنید.