اسپوتنیک/ در گالری امروز، توجه شما را به جالبترین عکس ها از رویدادها و حوادث هفته گذشته جلب می‌کنیم.