فرارو/ هر سال در چهار جولای روز استقلال آمریکا مسابقه هات داگ خوری برگزار می شود و این دوره نیز همانند دوره گذشته جوی چسنات و میکی سودو به عنوان قهرمانی دست یافتند.

جوی چسنات در مدت 10 دقیقه توانست 75 هات داگ و میکی سودو در 10 دقیقه توانست 48 هات داگ بخورد.