اسپوتنیک/ به خاطر درگیری ها در یمن حدود سه میلیون نفر از شهروندان این کشور آواره شده اند.