آژانس عکس همشهری/ ساختمان سازمان بورس اوراق بهادار تهران

امیر پناهپور