فرادید/ برطبقِ تخمین‌های بانک جهانی، بحرانِ لبنان در حال حذف طبقه متوسط است که درحال سر خوردن به زیر خط فقر هستند. در کشوری که زمانی «سوئیسِ خاورمیانه» لقب گرفته بود و زیست شبانه و سرگرمی‌های منحصر‌به‌فردش زبانزد بود، طبقه بزرگ بی‌بضاعت‌ها در حال ظهور است.