مشرق/ مجله ویک در کاریکاتوری ترامپ را به شکل پادشاهی ترسیم کرده که قضات دیوان عالی آمریکا مجسمه او را به زیر می کشند./ زیر مجسمه ترامپ نوشته شده: پادشاه ترامپِ مافوق قانون.