آژانس عکس همشهری/ از جولانِ کرونا تا ماسک زدن به اجبار