میزان/ به دنیا آمدن اولین جوجه پنگوئن از نژاد جنتو در ترکیه