تسنیم/ کرونا در کمین است، بازی برده را ضربه فنی نشویم!