میزان/ در کشور ایتالیا دشت گل وسیعی وجود دارد که تبدیل به جاذبه گردشکری شده است.