میزان/ عکس‌های هوایی جهان پس از شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی.