تسنیم/ برداشت سنتی جو در شهرستان شازند استان مرکزی آغاز شده وتاپایان تیرماه ادامه دارد.

نفیسه آبباز