ابنا/ مقامات هندی در کشمیر بار دیگر محدودیت های رفت و آمد را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال کردند.