باشگاه خبرنگاران/ نمایشگاهی برای دوستاران خودرو از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درمجموعه‌ی "سعدآباد" گشایش یافت.
نمایشگاه خودروهای تاریخی روز سه شنبه( 14مرداد) با حضور جمعی از صاحبان خودروهای قدیمی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران گشایش یافت و تا 19 مرداد ادامه دارد.