ايرنا/ حميد بعيدي نژاد سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن در يادداشتي که روز چهارشنبه منتشر کرد، مهمترين دستاوردهاي برجام در اولين سالگرد اجراي اين تفاهم مهم برشمرد.

بعيدي نژاد از اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي ايران در اين يادداشت که در صفحه تلگرامش منتشر کرد، اين دستاوردها را اين گونه برشمرد:

الف- دستاوردهاي هسته اي
1- تثبيت حقوق مسلم هسته اي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز از جمله غني سازي و توليد چرخه ي سوخت هسته اي
2- تثبيت تداوم فعاليت هاي هسته اي غني سازي در سايت هسته اي نطنز
3- تثبيت و تداوم برنامه هاي 'تحقيق و توسعه' ( R&D) هسته اي از جمله در حوزه ي غني سازي در سايت هاي هسته اي
4- ادامه تحقيق و توسعه روي تمام ماشين هاي پيشرفته بويژه سانتريفيوژ هاي IR4 و IR5 و IR6 که تاکنون چند مرحله از مراحل پيشرفته تحقيق و توسعه را طي کرده اند.
5- ادامه مراحل پيشرفته و تکميل تحقيق و توسعه روي ماشين جديد سانتريفيوژ IR8 که جديدترين سانتريفيوژ طراحي شده توسط دانشمندان هسته اي ايران ميباشد.
6- شروع به توليد انبوه ماشين هاي IR6 و IR8 از سال هشتم اجرايي شدن برجام
7- تقويت برنامه غني سازي و چرخه ي توليد سوخت هسته اي در پايان 10 سال با جايگزيني ماشين هاي جديد توليد شده پيشرفته که مراحل تحقيق و توسعه آنها تکميل شده است بجاي ماشين فعلي IR1 .
8- ايجاد مرکز فن آوري پيشرفته فيزيک و دانش هسته اي در فردو از طريق همکاري بين المللي و با جلب آخرين فن آوريهاي پيشرفته جهان
9- آغاز به توليد ايزوتوپ هاي پايدار هسته اي در سايت هسته اي فردو با استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته که براي اولين بار در ايران صورت ميگيرد و ميتواند نيازهاي داخلي ايران براي بکارگيري ايزوتوپ هاي پايدار صنعتي و دارويي را تامين نمايد.
10- حفظ تعداد 1044 سانتريفيوژ در فردو بعنوان تضمين پيشبرد توافق هسته اي
11- حفظ پيوسته مقدار سيصد کيلوگرم اورانيوم غني شده در تاسيسات هسته اي ايران و فروش مازاد آن به بازارهاي خارجي
12- آغاز توليد سوخت کامل هسته اي در ايران براي بکارگيري رآکتورهاي هسته اي ايران با تضمين انتقال آخرين فن آوريهاي روز دنيا و از طريق پروژه هاي مشترک با کشورهاي پيشرفته از ميان کشورهاي 1+5 و يا ديگر کشورها
13- حفظ ماهيت آب سنگين راکتور تحقيقاتي اراک
14- مدرنيزه نمودن و پيشرفته کردن رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک با آخرين فن آوريهاي روز دنيا
15- انتقال فن آوري پيشرفته و تحويل تمامي تجهيزات و دستگاههاي مدرن سازي راکتور تحقيقاتي اراک
16- حفظ و تداوم توليد کارخانه توليد آب سنگين
17- عرضه مازاد مصرف آب سنگين داخل کشور براي فروش به بازارهاي جهاني
18- ادامه کار تاسيسات بسيار حساس توليد راديوداروها بويژه اتاقهاي داغ اين تاسيسات
19- تثبيت و تداوم کار استخراج و تصفيه سازي سنگ اورانيوم از معادن اورانيوم ايران

ب- دستاوردهاي بين المللي
21- پايان پروژه ي سياسي و امنيتي سازي برنامه هسته اي ايران بعنوان بخش اصلي پروژه ي بزرگ ايران هراسي
22- از ميان رفتن فضاي تهديد و تقابل در روابط کشورها با ايران
23- خارج شدن بحث هسته اي ايران از فصل هفتم شوراي امنيت که طي آن برنامه هسته اي ايران بعنوان تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته اي ايران تعهدي حقوقي و بين المللي براي تمام کشورهاي عضو سازمان ملل متحد شناخته ميشد
24- عادي سازي روابط سياسي و بين المللي ايران با کشورها و سازمانهاي بين المللي
خارج از تحريمها و محدوديتهايي که عليه کشورمان وضع شده بود
25- لغو ساز و کار نظارتي شوراي امنيت در قالب کميته تحريم و گروه کارشناسان براي تضمين اجراي تحريمهاي شوراي امنيت
26- لغو قطعنامه تحريم 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
27- لغو قطعنامه تحريم 1373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
28-لغو قطعنامه تحريم 1474 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2007
29- لغو قطعنامه تحريم 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
30- لغو قطعنامه تحريم 1835 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
31- لغو قطعنامه تحريم 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2010
32- لغو قطعنامه سپتامبر 2003 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
33- لغو قطعنامه نوامبر 2003 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
34- لغو قطعنامه مارس 2004 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
35- لغو قطعنامه ژوئن 2004 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
36- لغو قطعنامه سپتامبر 2004 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
37- لغو قطعنامه نوامبر 2004 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
38- لغو قطعنامه اوت 2005 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
39- لغو قطعنامه سپتامبر 2005 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
40- لغو قطعنامه فوريه 2006 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
41- لغو قطعنامه نوامبر 2009 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
42- لغو قطعنامه نوامبر 2011 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
43- لغو قطعنامه سپتامبر 2012 شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي
44- تصويب قطعنامه دسامبر 2015 و بسته شدن پرونده پي ام دي

ج- لغو تحريمهاي مالي، بانکي و اقتصادي
ج-1 لغو تحريمهاي اروپا
45- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات مالي از مبدأ ايران و يا به مقصد ايران مصوب اتحاديه اروپا
46- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به فعاليتهاي بانکي
47- لغو تمامي تحريمهاي بيمه
48- لغو تحريم ارائه خدمات پيام رساني مالي بانکي ( سويفت) به ايران
49- لغو تحريمهاي ارائه خدمات مالي در تجارت با کشورها و موسسات بانکي و مالي و اقتصادي اروپايي با ايران
50- لغو تحريمهاي مربوط به ارائه کمکهاي مالي، اقتصادي و وامهاي ترجيحي از سوي کشورها و موسسات اروپايي به ايران
51- لغو تحريمهاي امکان دسترسي ايران به اوراق ضمانت و تضمينهاي مالي و اقتصادي
52- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر يک از خدمات انتقال مالي و بانکي و بيمه اي
53- لغو کامل تحريم واردات نفت و گاز از ايران
54- لغو کامل تحريم واردات محصولات پتروشيمي از ايران
55- لغو تحريم صادرات تجهيزات کليدي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به ايران
56- لغو تحريم سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران
57- لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود براي ارائه هر يک از خدمات واردات و صادرات
نفت، گاز و پتروشيمي
58- لغو تحريمهاي مربوط به کشتيراني و کشتي سازي اروپا عليه ايران
59- لغو کامل تحريمهاي مربوط به صنايع خودرو و حمل و نقل
60 - لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود در ارائه هر يک از خدمات مرتبط با کشتيراني، کشتي سازي و حمل و نقل
61- لغو تحريمهاي مربوط به نقل و انتقال و خريد و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه
62- لغو تحريمهاي مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بيمه براي انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه توسط ايران
63- لغو تحريمهاي مربوط به همکاريهاي هسته اي صلح آميز در اروپا با ايران
64- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر گونه خدمات براي انتقال فن آوري و تجهيزات هسته اي صلح آميز به ايران
65- لغو تحريمهاي وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس براي استفاده در اهداف صلح آميز به ايران
66-لغو تحريمهاي ارائه خدمات حمل و نقل و بيمه و ديگر خدمات انتقال فلزات حساس به ايران
67- لغو تحريمهاي نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه هاي نرم افزار براي اهداف صلح آميز به ايران
68- لغو تحريمهاي ارائه خدمات بيمه، حمل و نقل و ارسال بين المللي نرم افزار به ايران
69- لغو تحريمها عليه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و لغو مسدود شدن حسابهاي بانک مرکزي ايران در تمامي کشورهاي دنيا و آزاد سازي اموال و داراييهاي آن
70- لغو تحريمها عليه شرکت نفت جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملي گاز ايران شامل لغو انسداد حسابهاي بانکي آنها و امکان آزاد شدن تمامي اموال شرکت نفت و شرکتهاي وابسته آن
72- لغو تحريمها عليه شرکت ملي نفتکش ايران و امکان دريافت بيمه و حمل و نقل دريايي توسط اين شرکت به تمامي نقاط دنيا
73- لغو تحريمها عليه سازمان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و امکان دريافت بيمه و حمل و نقل جهاني و عادي سازي فعاليتهاي آن و رفع انسداد از حسابهاي آن
74- لغو تحريمها عليه صدها شرکت صنعتي ايران و عادي سازي روابط اروپا با آنها
75- لغو تحريمها عليه بانک ملي ايران و شعبات آن در خارج از کشور و بسياري از موسسات مالي ايراني توسط کشورها و موسسات اروپايي
76- لغو تحريمها عليه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و ديگر بانکهاي دولتي ايران و عادي سازي روابط بانکي با آنها
77- لغو تحريمهاي مسافرتي و انسداد حسابهاي بيش از چهارصد نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني

ج-2- توقف اجراي تحريمهاي آمريکا
78- توقف کامل اجراي قوانين مربوط به تحريمهاي ريال
79- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اسکناس
80- توقف اجراي تحريمها و محدوديت عليه درآمدهاي ايران در خارج از کشور از جمله نقل و انتقال اين منابع و درآمدها از سيستمهاي مالي و بانکي
81-توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اوراق بانکي و اوراق دولتي ايران
83- توقف اجراي تحريم عليه ارتباط ايران با سيستم پيام رساني بين بانکي ( سويفت)
84- توقف اجراي هر گونه تحريم و محدوديت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ريال، خريط و فروش و چاپ اسکناس، نقل و انتقال داراييهاي ايران در خارج از کشور و خدمات مرتبط به اوراق بانکي و دولتي ايران
85- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به بيمه افراد و شرکتها
86- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد و فروش نفت و تحريمهاي مربوط به صادرات نفت خام ايران
87- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشارکت و ارائه خدمات به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران
88- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد، اکتساب، حمل و نقل و بازاريابي نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي از ايران
89- توقف اجراي تحريم صادرات و خريد و فروش محصولات پتروشيمي به از ايران
90- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشيمي اعم از بيمه و حمل و نقل و انتقال داراييهاي آنها
91- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
92- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با شرکت نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن مانند نيکو و شرکت ملي گاز ايران، شرکت کشتيراني نفت جمهوري اسلامي ايران، پتروپارس، شرکت نفت مسجد سليمان و ...
93- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با کشتيراني و کشتي سازي و توقف اجراي تحريم هاي کار با اپراتورهاي بنادر ايران مانند بندرعباس
94- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه خدمات به کشتي سازي و کشتيراني و کار با اپراتورهاي دريايي مانند خدمات بيمه، حمل و نقل و غيره
95- توقف اجراي تحريمهاي بانکهاي دولتي ايران شامل بانک ملي، تجارت، ملت، صنعت و معدن، کارآفرين، کارگشايي و غيره
96- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بخش وسيعي از صنايع سنگين و سبک ايران شامل شرکت آلومينيم ايران، ماشين سازي اراک، شرکت سيمان مازندران، شرکت ساخت تجهيزات نيروگاهي و...
97- توقف اجراي تحريمها عليه سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتها و مهندسين تابعه اين سازمان
98- توقف اجراي ممنوعيت و محدوديتها و تحريم هاي مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصيت حقيقي و حقوقي از کسانيکه در ليست تحريمهاي مختلف بوده اند.
99- توقف اجراي تحريم صنايع خودروي ايران
100- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ايران براي اهداف صلح آميز و لغو ارائه خدمات مرتبط اين نقل و انتقالها مانند بيمه و حمل و نقل آنها

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد