ايرنا/ شوراي نگهبان لايحه اصلاحات پيوست کنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت کشتي‌ها و تسهيلات بندري و لايحه احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور را مغاير قانون اساسي دانست.

لايحه اصلاحات پيوست کنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت کشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) مصوب جلسه 17 آذر 1395 و و لايحه احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب جلسه 28 آذر 1395مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15 دي 1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در اين مصوبه موارد متعددي از واژها و عبارات بيگانه بدون ذکر معادل فارسي آنها استفاده شده است، لذا از اين حيث مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين شوراي نگهبان نظر خود را با توجه به اصلاحاتي که در لايحه احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور به عمل آمده اعلام کرد :
1- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقي ماده يک، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2- بند الحاقي 6 ماده 41، با توجه به اينکه اصلاحي به عمل نيامده، ايراد سابق اين شورا همچنان به قوت خود باقي است. ضمناً‌ نامه رئيس دفتر رئيس جمهور رافع ايراد سابق اين شورا نمي‌باشد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد