ایرنا/ جمهوری اسلامی ایران توضیحات و توجیهات فنی خود را در مورد برنامه مدون انجام فعالیت های حسابرسی مواد هسته ای پادمان آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده (EUPP(UO2 به کمیسیون مشترک ارائه کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان انرژی اتمی، کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدنظر قرار داده و آن را براساس اختیار خود برای مشاوره و ارائه راهنمابی در مورد موضوعات اجرایی طبق پارامترهای زیر تایید کرد.
این تصمیم کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:
1ـ اورانیوم موجود با غنای پایین (LEU) در تجهیزات EUPP که با توجه به فرایند تشریح شده در این متن، غیرقابل بازیابی تلقی شود، مشروط بر اینکه ایران تا مدت 15 سال از روز اجرا تاسیساتی با توان بازیابی اورانیوم با غنای پایین LEU از چنین موادی را احداث ننماید، در شمول ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی گیرد. اگر در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند زیر به منظور تشخیص میزان مواد نگه داشته شده در تجهیزات (هولداپ)، مطابق نکات مندرج در بند (2) به عنوان مواد غیرقابل بازیابی محسوب می شود.
2ـ چنانچه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران اورانیوم تهی شده به بخشی از تجهیزات EUPP از طریق تزریق محلول اورانیل فلوراید به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات تا زمانی که مواد خروجی از آن بخش در سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر باشد، مواد LEU نگه داشته شده در تجهیزات EUPP (هولداپ) غیرقابل بازیابی تلقی می شود. مواد حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی، مشروط به این که ایران درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر در بازه زمانی مشخص شده زیر رسانیده باشد، به عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مشمول برجام به حساب نمی آید.
3ـ تخمین میزان اورانیوم غنی شده در تجهیزات EUPP و مواد خروجی از فرایند شرح داده شده در بند (2)، تا 120 روز از آغاز روند یاد شده به عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.
4ـ کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، نگرانی ایران را در مورد تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده به صورتی که در پاراگراف 56 از ضمیمه یک برجام آمده است مورد بررسی قرار خواهد داد.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید