ايرنا/ جمهوري اسلامي ايران توضيحات و توجيهات فني خود را در مورد برنامه مدون انجام فعاليت هاي حسابرسي مواد هسته اي پادمان آژانس در کارخانه توليد پودر غني شده (EUPP(UO2 به کميسيون مشترک ارائه کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ايرنا از سازمان انرژي اتمي، کميسيون مشترک مفاد اين برنامه را مدنظر قرار داده و آن را براساس اختيار خود براي مشاوره و ارائه راهنمابي در مورد موضوعات اجرايي طبق پارامترهاي زير تاييد کرد.
اين تصميم کميسيون مشترک نمايانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:
1ـ اورانيوم موجود با غناي پايين (LEU) در تجهيزات EUPP که با توجه به فرايند تشريح شده در اين متن، غيرقابل بازيابي تلقي شود، مشروط بر اينکه ايران تا مدت 15 سال از روز اجرا تاسيساتي با توان بازيابي اورانيوم با غناي پايين LEU از چنين موادي را احداث ننمايد، در شمول ذخاير اورانيوم غني شده ايران مندرج در متن برجام قرار نمي گيرد. اگر در آينده، ايران اورانيوم غني شده به تجهيزات EUPP تزريق نمايد، روند زير به منظور تشخيص ميزان مواد نگه داشته شده در تجهيزات (هولداپ)، مطابق نکات مندرج در بند (2) به عنوان مواد غيرقابل بازيابي محسوب مي شود.
2ـ چنانچه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد کند که ايران اورانيوم تهي شده به بخشي از تجهيزات EUPP از طريق تزريق محلول اورانيل فلورايد به دي اکسيد اورانيوم و سيستم فرآوري ضايعات تا زماني که مواد خروجي از آن بخش در سطح اورانيوم طبيعي يا کمتر باشد، مواد LEU نگه داشته شده در تجهيزات EUPP (هولداپ) غيرقابل بازيابي تلقي مي شود. مواد حاوي اورانيوم غني شده حاصل از مواد خروجي، مشروط به اين که ايران درجه غناي اين قبيل مواد را به سطح اورانيوم طبيعي يا کمتر در بازه زماني مشخص شده زير رسانيده باشد، به عنوان ذخاير اورانيوم غني شده ايران مشمول برجام به حساب نمي آيد.
3ـ تخمين ميزان اورانيوم غني شده در تجهيزات EUPP و مواد خروجي از فرايند شرح داده شده در بند (2)، تا 120 روز از آغاز روند ياد شده به عنوان ذخاير اورانيوم غني شده ايران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.
4ـ کميسيون مشترک در سطح کارشناسان، نگراني ايران را در مورد تعريف ذخاير اورانيوم غني شده به صورتي که در پاراگراف 56 از ضميمه يک برجام آمده است مورد بررسي قرار خواهد داد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد