آخرین خبر/ سید مهدی صدرالساداتی که روز گذشته با نظر دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود با قرار کفالت آزاد شد.

روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت تهران به آخرین خبر اعلام کرد: آقاى سید محمد مهدى صدرالساداتى با شکایت چهار شاکی خصوصی به این دادسراى احضار و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار تامین کفالت دربازداشت نمیباشد.
گفتنی است؛ روز گذشته بود که خبر دستگیری وی منتشر و مشخص شد این فرد با دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید