ایلنا/ دادگاه مطبوعات مدیرمسئول و نویسنده مطلبی در نشریه چشم انداز ایران و مدیر مسئول روزنامه شرق را مجرم دانست.

دادگاه امروز مطبوعات استان تهران با بررسی دو پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به کار خود پایان داد.
در نخستین پرونده، مدیر مسئول و نویسنده مطلبی در نشریه چشم انداز ایران به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی با اکثریت آرا مجرم شناخته شده و هیئت منصفه دادگاه با اکثریت آرا متهمین را مستحق تخفیف ندانست.
همچنین در همین دادگاه مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شده اما با اکثریت آرا نیز مستحق تخفیف دانسته شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید