مشرق/ بدون تعارف با حاج علی اکبر عربی 64 ساله، او دی ماه سال 65 در 32 سالگی با اصابت 32 ترکش جانباز قطع نخاعی شد. او امروز هم یک مرد خستگی ناپذیر است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید