آخرین خبر/ رئیس جمهور در اجتماع عظیم راهپمایان 22 بهمن گفت: بدون ایران هیچ گونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید