انتخاب/ وقتی آبه و پدرش سال ۱۳۶۲ برای میانجیگری میان ایران و عراق به تهران آمدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید