تسنیم/ راه مقابله با جنگ اقتصادی پرداختن به اقتصاد خودمان و چشم دوختن به نیروی انسانی با ارزش داخلی است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید