عصر ایران/ سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع پرونده اکبر طبری گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید