آخرین خبر/ تصاویر نفت کش گریس1 (آدریان دریا) در دریای آلبوران را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید