آخرین خبر/ ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است و اظهارات فائزه هاشمی را در کنار تصویری از مادرش و جمله معروفش درباره انتخابات 88
نشان می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید