آخرین خبر/ یکی از کارشناسان شبکه سعودی ایارن اینترنشنال از کارمندان می خواهد پنج شنبه ساعت 14 یک دقیقه بایستند. کاربران فضای مجازی نوشتند پنج شنبه ادارات تا 12 بیشتر مشغول نیستند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید