مهر/ پیش نویس اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، تکلیف‌های جدیدی را برای سایر قوا و دستگاه‌ها به منظور اجرای نظرات رئیس جمهور در نظر گرفته است.

بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است.

در مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری - مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس جمهور در آن پیش بینی نشده است. لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه زیر که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.»

لازم به یادآوری است که قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» مشتمل بر ۳ فصل، ۱۹ ماده و ۵ تبصره در دورانی که هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵ به تصویب رسید. فصل اول این قانون مشتمل بر چهار بخش «معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزرا و استعفای آنان»، «در تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها قراردادها و پیمان‌های بین المللی»، «انتخابات و همه پرسی»، «در روابط خارجی و بین المللی» و ۱۲ ماده قانونی است. مازاد بر اینکه بخش سوم فصل اول این قانون یعنی بخش مربوط به انتخابات و همه پرسی، به صورت مجزا به دو بخش انتخابات و همه پرسی می‌پردازد.

در این گزارش سعی شده است تا موارد اصلاحی قانون مصوب ۱۳۶۵ و لایحه پیشنهادی تعیین وظایف و اختیارات رئیس جمهور به صورت تفکیکی و در قالب ذکر محورهای مورد نظر و توجه ارائه شود.

* محورهای ماده ۱ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۳ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵


محورهای ماده ۲ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۴ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

* محورهای ماده ۳ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۵ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

* محورهای ماده ۴ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

* اضافه شدن ماده ۱۷ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

* افزوده شدن ماده ۱۸ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

همانطور که مشخص است جدول فوق از نمای کلی قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» و مقایسه‌ای اجمالی با پیش نویس لایحه پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون لوایح دولت نیز آورده شده است.#باهم_شکستش_می‌دهیم

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید