آخرین خبر/ روایت روحانی از ورود کشور به مرحله چهارم مقابله با کرونا بعد از فاصله گذاری را ببینید.