آخرین خبر/ توضیح روحانی در مورد تصمیمات اتخاذ شده برای تعیین شرایط شهیدان خدمت در حوزه سلامت را ببینید.