آخرین خبر/ چرا مسئله فلسطین با ظلم به مسلمانان در سایر نقاط دنیا قابل مقایسه نیست.