آخرین خبر/ ماموریت نفت کش ایرانی با اقتدار پایان یافت