فارس/ زیر زمین منطقه عملیاتی بیت المقدس یک میدان نفتی عظیم نفتی وجود داشته که ایران از آن مطلع نبوده و پس از ۲۰ سال از آزادی خرمشهر، کشف و ۸۲ میلیارد بشکه نفت از آن استخراج شده است!