آخرین خبر/ در میان بحبوحه کرونا، ایران اقدامی را انجام داد که خیلی از کشورها جرات آن را نداشتند؛ کمتر پیش آمده که کشوری روی حرف آمریکا و اقدامات گستاخانه آنها حرفی بزند و کاری کند اما ایران این کار را کرد.
این اقدام شجاعانه ایران چند نکته ویژه داشت که در این ویدئو خواهید دید.